ประกาศผลสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2561
ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่สอบไม่ผ่านอยากทราบข้อมูลผลการสอบ กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1 ชื่อ - นามสกุล
2 เลขประจำตัวประชาชน
3 เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ
4 สถาบัน
5 หมวดที่ต้องการทราบคะแนน (เฉพาะหมวดที่ไม่ผ่าน)
ทางอีเมล์ vceval@gmail.com เท่านั้น

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่
e-mail : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 และ 224

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1-2561 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1-2561
ขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1-2561 และ ครั้งที่ 2 -2561
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2560 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2และ 3 วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -11.30 น. และเวลา 13.00-16.00น.
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่2/2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562