สอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 มกราคม 2561

สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

การชำระเงินค่าสมัครสอบได้อย่างช้าที่สุดภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินฯ ได้ที่
e-mail : vceval@gmail.com

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3-2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-2560
สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560
ประชาสัมพันธ์สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2559 เรื่องกำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี 2560
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ ๓ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐น.-๑๑.๓๐น. และ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.
 
- ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑