ประกาศผลการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่
email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 หรือ 224

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1-2562 และ ครั้งที่ 2 -2562
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2และ 3 วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 8.30 -11.30 น. และเวลา 13.00-16.00น.