การสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562

สมัคร 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562
สอบ 16 มิถุนายน 2562


ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครอย่างรอบคอบ
ต้องการแก้ไข ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกดยืนยันสมัคร
email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 หรือ 224


คำเตือน : สมัครและชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายใน
เวลา 22.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
มิฉะนั้น จะไม่รับพิจารณา

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1-2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1-2562
สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1-2562 และ ครั้งที่ 2 -2562
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2และ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.30 น. และเวลา 13.00-16.00น.
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562