กำหนดประกาศผลการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่
Email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 หรือ 224

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2และ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 -11.30 น. และเวลา 13.00-16.00น.