เรื่อง ประกาศเลื่อนการจัดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติยกเลิกประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2564 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และขอประกาศกำหนดการจัดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564 ใหม่ เป็น วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 โดยรวมของประเทศไทยนั้นยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติอาจมีการพิจารณาเลื่อนการจัดสอบประเมินฯ อีกครั้งตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2564


หากมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินฯ
Email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223-224
---------------------------------------------------

เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ฯ

อาศัยอำนาจตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ 10/2552 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ให้ประกาศเกณฑ์การผ่านขั้นต่ำในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 55% หรือคิดเป็น 83 คะแนน ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน 2564


รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4-2564 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1-2564 และ ครั้งที่ 2 -2564
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 6-2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2564
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 มีนาคม 2564
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2 เวลา 9.00-12.00 น. และ หมวดที่ 3 เวลา 13.30-16.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2564