การสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563


สมัครสอบ วันที่ 7 – 24 กันยายน 2563


สอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่
Email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 หรือ 224

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ประจำปี 2563
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 4/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่1/2563
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3-2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินฯ ประจำปี 2563
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 7- 24 กันยายน 2563
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2 เวลา 9.00-12.00 น. และ หมวดที่ 3 เวลา 13.30-16.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563