การสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561
สมัคร 19 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
สอบ 13 มกราคม 2562


!!!กรุณาตรวจสอบหมวดที่ต้องการสอบและจำนวนเงินในใบ payin ให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน
หากพบปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน
(อย่าพึ่งชำระเงิน)!!!


กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครอย่างรอบคอบ
ต้องการแก้ไข ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกดยืนยันสมัคร
email : vceval@gmail.com
โทร : 02-0170700-8 ต่อ 223 หรือ 224


คำเตือน : สมัครและชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายใน
เวลา 24.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2561
มิฉะนั้น จะไม่รับพิจารณา

รับทราบ


เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
รหัสผ่าน
 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
หน้าหลัก


ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2561 เรื่องสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561
สิ่งที่ผู้สอบประเมินฯ ควรทราบ
ขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1-2561 และ ครั้งที่ 2 -2561
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2560 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 1-2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ จำนวนข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
 
- สมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
 
- สอบเกณฑ์หมวดที่ 2และ 3 วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -11.30 น. และเวลา 13.00-16.00น.
 
- ประกาศผลสอบ ครั้งที่2/2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562