สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
ภาพบรรยายกาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
สัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 15 ปี สัตวแพทยสภา
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 (ต่างประเทศ)
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 ช่วงบ่าย
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 ช่วงเช้า
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 6 ต.ค. 59
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 5 ต.ค. 59
ภาพบรรยากาศโครงการ เสวนาระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.....
ภาพบรรยายกาศงาน open house 2559
ภาพบรรยายกาศงานประชุมเสวนา"เรื่องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์อาหารสัตว์และยาสัตว์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย"
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 2 (หลักสูตรระยะสั้นของสัตวแพทยสภา) ปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2557