สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวสพท.ที่ ๖/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ 4/2565 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การสอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2564
ประกาศวสพท.ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ
ประกาศวสพท.ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตร เพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)
ประกาศวสพท.ที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง จำนวนรับผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศวสพท.ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)