สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขยายระยะเวลาการทำแบบทดสอบออนไลน์ e-Learning 2559
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ
คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
กำหนดการลงทะเบียนแบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning 2559
วิธีเข้าใช้งานระบบ e-Learning
ขั้นตอนการลงทะเบียน e-Learning 2559
ภาพบรรยากาศ การบรรยาย ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557”
ภาพบรรยากาศ การบรรยาย ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557”
ภาพบรรยากาศ การบรรยาย ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2557”
ประชาสัมพันธ์การขอจัดกิจกรรมของสถาบันหลัก/สมทบ