สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
อนุมัติการเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่จะหมดอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-มิถุนายน 2564
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
เรียนสมาชิกสามารถลงรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ. 2563
กฎกระทรวง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 3)