สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
ขอเรียนเชิญร่วมอวยพรผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ขอเชิญส่งรายชื่อสมัครชิงรางวัล Animal Welfare Award 2021
รวมประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอื่น สำหรับสัตว์ประเภทสุกร และหมูป่า พ.ศ. 2563
รวมประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2564
Invitation to the OIE Virtual Regional Awareness Raising Workshop on Veterinary Workforce and VPPs in Asia and the Pacific_Thailand (June-July 2021)
กสม.จัดทำรายงานข้อเสนอแนะกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่เสนอ ศบค.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา