สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการกักกันสัตว์และซากสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร)
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก)
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการพยาบาลสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙