สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบการจัดการของเสียจากสัตว์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่จะฉีดวัคซีนกับแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ On Grid system แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top) อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผนังรั่วซึม ผนังอาคาร และงานซ่อมรั่วซึมกระจกสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙
เลื่อนสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 5 สาขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี จาก บริษัท VNU Exhibition
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการฝากหรือรักษาสัตว์เลี้ยงกรณีเจ้าของสัตว์ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-๑๙
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อโควิด – ๑๙ สำหรับผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙