สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ On Grid system แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top) อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการผสมเทียมสุกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมผนังรั่วซึม ผนังอาคาร และงานซ่อมรั่วซึมกระจกสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ขอความอนุเคราะห์บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อกลับมาที่สัตวแพทยสภา ทางไลน์ หรือโทรศัพท์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔