สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริบาลการสัตวแพทย์ทางไกล (veterinary telemedicine)
เตรียมพบกิจกรรมบอร์ดเร็ว ๆ นี้ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สัตวแพทยสภา “สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ”
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบฟาร์มฯ WAAWDC 2021
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สัตวแพทยสภา“สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ”
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
แจ้งสมาชิก เรื่อง การจัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙