สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๖ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Continuing Professional Education (CPD) work shop for medical profession
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานฯ และเรียนเชิญสมาชิกของสัตวแพทยสภาฯ ส่งผลงานเข้าการประกวด WAAWDC 2021
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอชี้แจงสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุของสัตวแพทย์ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบของสำนักงานประกันสังคม
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๒ /๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)