สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์
โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมของมูลนิธิพัฒนาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช)
เรื่อง แจ้งเตือนเรียกเก็บคืนยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน คลอเฟนิรามิน (Chlorpheniramine)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ACT FORUM 21 ภายใต้แนวคิด The Recovery ของสภาสถาปนิก