สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือและการออกใบแทนหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง หลักสูตรการใช้พืชกัญชาทางการสัตวแพทย์
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
โครงการ Life Begins with GHB 2565 ของธนาคารธอส. สำหรับสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสา
แจ้งเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์