สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

  

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

          โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

 

 

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม

นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

 รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี

นายสัตวแพทย์พรชัย สุวรรณาภิรมย์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี  ทันตสุวรรณ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์

     

นายสัตวแพทย์ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

     

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ

นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล

     
 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล  ธนศักดิ์ 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุรศักดิ์   เฟื่องวัฒนาพานิช

     

 

นายสัตวแพทย์สมชาย   กฤตยานุกูล

นายสัตวแพทย์ศักดา  ฎิระวณิชย์กุล

นายสัตวแพทย์ประวัติ  รัตนภุมมะ
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม

ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี  ศักดิ์คำดวง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

     

ผศ.นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์  อินทรกำแหง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

 
 

  

นางสาวจุฬาภรณ์  ม่วงดิษฐ์

รศ.สัตวแพทย์หญิงอุษา  เชษฐานนท์

ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร

รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
   
 
 
 
 

รศ.นายสัตวแพทย์ปานเทพ   รัตนากร

 

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

 

 

 การแพทยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ผศ.นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์   โอสถานนท์

  นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายกสมาคมสัตวแพทย์

  นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 

  ในพระบรมราชูปถัมถ์

     

พันเอกหญิง สัตวแพทย์หญิงสุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม

นายสัตวแพทย์สุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
   

 นายสัตวแพทย์ศิวะ ไม้สนธิ์

นายสัตวแพทย์สิทธิพร  อนันต์จินดา

-

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

 ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกรมประมง

 

 

 

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11-01-64

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.