สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๕

 

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๕

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเตียง ตันสงวน ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

เดือน
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
มกราคม
๒๐-ม.ค.-๖๕
กุมภาพันธ์
๑๗-ก.พ.-๖๕
มีนาคม
๑๗-มี.ค.-๖๕
เมษายน
๒๑-เม.ย.-๖๕
พฤษภาคม
๑๙-พ.ค.-๖๕
มิถุนายน
๑๖-มิ.ย.-๖๕
กรกฎาคม
๒๑-ก.ค.-๖๕
สิงหาคม
๑๘-ส.ค.-๖๕
กันยายน
๒๒-ก.ย.-๖๕
ตุลาคม
๒๐-ต.ค.-๖๕
๑๐
พฤศจิกายน
๑๗-พ.ย.-๖๕
๑๑
ธันวาคม
๒๒-ธ.ค.-๖๕
๑๒

  

ข้อมูลลงวันที่ 2022-01-13