สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2564-2567

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2564-2567

 

     
 
   สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม
 

   นายสัตวแพทย์สิทธิพร  อนันต์จินดา       

ที่ปรึกษา
 
ที่ปรึกษา
     
 
 
   รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
     

 

 

 
 ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์ 
รองผู้อำนวยการ
     
สัตวแพทย์หญิงปราณี   รอดเทียน 
 กรรมการ
รศ.สัตวแพทย์หญิงอมรรัตน์  ศาสตรวาหา 
กรรมการ
นายสัตวแพทย์ชลธิศ  ศรีสุดาวรรณ
 กรรมการ
     
 
ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สมัคร  สุจริต 
 กรรมการ
 นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล
   กรรมการ
สัตวแพทย์หญิงวรินดา  สมฤทธิ์
    กรรมการ
     
 นายสัตวแพทย์ตุลธร  โกศัลวัฒน์ 
    กรรมการ  
 สัตวแพทย์หญิงธนิดา  หรินทรานนท์ 
 กรรมการ
ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.มนชนก  วิจารสรณ์ 
 กรรมการ
     
นายสัตวแพทย์เจริญชัย  ฤทธิกุลประเสริฐ  
กรรมการ
 นายสัตวแพทย์พีรวิทย์  บุญปางบรรพ   
กรรมการ

นายสัตวแพทย์ธนพัฒน์  สุขวิสุทธิ์
รรมการ

     
   
สัตวแพทย์หญิงปนัดดา ประเสริฐวิทยากิจ 
กรรมการ
 

  

     
 
   
     
 

 

                 

 

   
       

 

                                                                                                              

 ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 2021-12-17