สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สาขาและเอกสารแสดงความชำนาญการ

 

   เอกสารแสดงความชำนาญการ   |  สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร   |   รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ  |

 


 

สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

 

        ๑. พยาธิวิทยา (Pathology)

        ๒. เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)

        ๓. ศัลยศาสตร์ (Surgery)

        ๔. อายุรศาสตร์ (Medicine)

        ๕. สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 

               
                การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสาขา การเพิ่มหรือลดสาขาที่ออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ออกเป็นประกาศของสัตวแพทยสภา