สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

การฝึกอบรม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 สาขาพยาธิวิทยา (The Thai Board of Veterinary Pathology)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

 ๑. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม ประธาน
 ๒. รศ. น.สพ. ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร   อนุกรรมการ
 ๓. รศ. น.สพ. ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช อนุกรรมการ
 ๔. ผศ. น.สพ. ดร.ทนงศักดิ์ มะมม  อนุกรรมการ
 ๕. รศ. น.สพ. ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ

 

สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (The Thai Board of Theriogenology) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน       

๑. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต   ประธาน
๒. รศ. สพ.ญ. ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตร  อนุกรรมการ
๓. รศ. สพ.ญ. ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  อนุกรรมการ
๔. รศ. น.สพ. ดร.กัมพล  แก้วเกษ      อนุกรรมการ
๕. ศ. น.สพ. ดร.เผด็จ  ธรรมรักษ์     อนุกรรมการและเลขานุการ

               

สาขาศัลยศาสตร์ (The Thai Board of Veterinary Surgery) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน      

๑. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช  ประธาน
๒. ศ.กิตติคุณ น.สพ.อติชาต  พรหมาสา  อนุกรรมการ
๓. รศ. น.สพ.ชนินทร์  กัลล์ประวิทธ์   อนุกรรมการ
๔. รศ. น.สพ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ    อนุกรรมการ
๕. ผศ. สพ.ญ.ดร.มนชนก  วิจารสรณ์   อนุกรรมการและเลขานุการ       

 

สาขาอายุรศาสตร์ (The Thai Board of Veterinary Medicine) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  

๑. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุข      ประธาน
๒. รศ. สพ.ญ. ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม  อนุกรรมการ
๓. ผศ. น.สพ. ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข   อนุกรรมการ
๔. ผศ. น.สพ. ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม  อนุกรรมการ
๕. ผศ. สพ.ญ. ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์  อนุกรรมการและเลขานุการ

           

สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข  (The Thai Board of Veterinary Public Health)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน     

๑. ศ. น.สพ. ดร.อลงกร อมรศิลป์   ประธาน
๒. รศ. น.สพ. ดร.เลิศรัก  ศรีกิจการ  อนุกรรมการ
๓. ผศ. น.สพ. ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม  อนุกรรมการ
๔. อ. น.สพ. ดร.กฤษฎา  ใจชื้น อนุกรรมการ
๕. ผศ. น.สพ. ดร.พีระพล  สุขอ้วน อนุกรรมการและเลขานุการ