สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประเภทของสมาชิกวิทยาลัย

สมาชิกวิทยาลัย มี ๓ ประเภท คือ

               (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                             ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ 

                             ข. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา หรือเทียบเท่าตามข้อกำหนดของวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภา

              (๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                            ก. เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา และ

                            ข. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาชำนาญการที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเห็นสมควร

              (๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้มีคุณวุฒิที่วิทยาลัยเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์