สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

หน้าที่ของวิทยาลัย

              ๑.  ดำเนินการและรับผิดชอบในการสอบผู้ขออนุมัติบัตร (อว.สพ.) และวุฒิบัตร (วว.สพ.) แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ๕ สาขา ได้แก่ พยาธิวิทยา เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข

             ๒. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและกำกับดูแลการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ

             ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่สมาชิกวิทยาลัย

             ๔. ดำเนินการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกวิทยาลัย

             ๕. เผยแพร่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพ

             ๖. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกวิทยาลัย

             ๗. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิกวิทยาลัย

             ๘. จัดหาทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิทยาลัย

             ๙.  ควบคุมดูแลความประพฤติและจริยธรรมของสมาชิกวิทยาลัย

             ๑๐. ออกกฎและระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์และข้อบังคับของสัตวแพทยสภา

             ๑๑. รายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อสัตวแพทยสภาเป็นระยะๆ และประจำปี