สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
๒. ศ. น.สพ. ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์ เลขาธิการ
๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร      นายทะเบียน
๕. รศ. สพ.ญ. ดร.วรา  พานิชเกรียงไกร  เหรัญญิก
๖. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต       ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช    ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุข ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์  ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

๑. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช     
ประธาน
๒. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์     เลขาธิการ
๔. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์ นายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิช เหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. สัตวแพทย์หญิง ปราณี ตันติวนิช       ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร  อมรศิลป์ ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข


 รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

๑. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข
ประธาน
๒. ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์     ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. อ. สัตวแพทย์หญิง ดร. ม.ล.นฤดี   เกษมสันต์   เลขาธิการ
๔. อ. นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎา  ใจชื้น นายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิช     เหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม      ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกษกนก  ศิรินฤมิตร ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. (กิตติคุณ) นายสัตวแพทย์อติชาต  พรหมาสา      ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม  ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีระพล  สุขอ้วน ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

        

  

  


 

 

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยฯ