สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประวัติการก่อตั้ง

             วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย  (The College of Veterinary Specialties of Thailand) ก่อตั้งภายใต้ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วย วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ บริหารงานโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดย
สัตวแพทยสภา


รายนามคณะอนุกรรมการก่อตั้งวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

 ๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
 ๒. ศ. กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช   อนุกรรมการ
 ๓. ศ. สพ.ญ. ดร.วันเพ็ญ  ชัยคำภา อนุกรรมการ
 ๔. ศ. น.สพ. ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  อนุกรรมการ
 ๕. ศ. น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร      อนุกรรมการ
 ๖. ศ. น.สพ. ดร.ศุภกิจ  อังศุภากร อนุกรรมการ
 ๗. ศ. น.สพ. อติชาต  พรหมาสา อนุกรรมการ
 ๘. ศ. น.สพ. วิทยา  ธรรมวิทย์    อนุกรรมการ
 ๙. ศ. น.สพ. ดร.นิวัตน์  มณีกาญจน์       อนุกรรมการ
 ๑๐. ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต อนุกรรมการ
 ๑๑. ศ. น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  อนุกรรมการ
 ๑๒. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์         อนุกรรมการและเลขานุการ


  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

 ๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
 ๒. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช                       อนุกรรมการ
 ๓. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล           อนุกรรมการ
 ๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร      อนุกรรมการ
 ๕. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.ศุภกิจ  อังศุภากร อนุกรรมการ
 ๖. ศ.กิตติคุณ น.สพ.อติชาต  พรหมาสา           อนุกรรมการ
 ๗. ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร.นิวัตน์  มณีกาญจน์ อนุกรรมการ
 ๘. ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต  อนุกรรมการ
 ๙. ศ. น.สพ. ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ      อนุกรรมการ
 ๑๐. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ