สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศ-คำสั่ง

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง  |  ดาวน์โหลดประกาศ


 

     

ดาวน์โหลดคำสั่ง

คำสั่งที่ 1/2558 เรื่อง มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
 

คำสั่งที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ

 

คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

คำสั่งที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

คำสั่งที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิต

 

 

 

 

                                                                                                                   
                                                                                                                                ข้อมูลแก้ไขวันที่ 21 เมษายน 2559