สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่ง

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ |  ระเบียบสัตวแพทยสภา |  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |  คำสั่ง  | ประกาศ | เล่มกฎหมาย


 

 

 คำสั่งสัตวแพทยสภา

คำสั่งปี ๒๕๕๙

1.

คำสั่งสัตวแพทยสภาที่  ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 


คำสั่งปี ๒๕๕๘

1.

คำสั่งสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๕๘เรื่อง แต่งตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานของคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

  

 คำสั่งปี ๒๕๕๗

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๗

   

คำสั่งปี ๒๕๕๖

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๖

 
คำสั่งปี ๒๕๕๕

1.

คำสั่งสัตวแพทยสภาที่ ๔ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น

  
คำสั่งปี ๒๕๕๔

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๔

  
คำสั่งปี ๒๕๕๓

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๓

  
คำสั่งปี ๒๕๕๒

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๒

  
คำสั่งปี ๒๕๕๑

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๕๑

  

คำสั่งปี ๒๕๕๐

1.

คำสั่งสัตวแพทยสภาที่ ๔ / ๒๕๕๐เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งที่ทำการถาวรของสำนักงานสัตวแพทยสภา

 2.

คำสั่งสัตวแพทยสภาที่ ๕ / ๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งที่ทำการถาวรของสำนักงานสัตวแพทยสภา  (เพิ่มเติม)

  

คำสั่งปี ๒๕๔๙

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๔๙

  

คำสั่งปี ๒๕๔๘

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๔๘

  

คำสั่งปี ๒๕๔๗

1.

ไม่พบคำสั่งปีพ.ศ.๒๕๔๗

  

คำสั่งปี ๒๕๔๖

1.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing  Education) และเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต

 2.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมสัตวแพทย์ตรวจเนื้อในโรงฆ่าสัตว์

 3.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๕/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์

 4.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

 5.

 คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญ

 6.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญ

 7.

คำสั่งคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ชั้นหนึ่ง