สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เล่มกฎหมาย

| พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ เล่มกฎหมาย


 

เล่มกฎหมาย

  

  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1.

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

2.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558

3.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

4.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

   

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา   

1.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

 

2.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 

 

 

3.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ. 2545 

 

4.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

 
5.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545

 

6.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545

 

7.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

8.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

9.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยตราสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2546

 

10.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 

11.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 12. ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 13. 

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2563

 14.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 15.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 16.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 17.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 18.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 19.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 20.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการใช้คำหรือข้อความ หรือใช้อักษรย่อของคำดังกล่าวประกอบกับชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2550

 21.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2551

 22.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 23.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภาดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2551.pdf

 24.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันศึกษา พ.ศ. 2552

 25.

แก้คำผิด ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552

 26.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2555
     26.1 หนังสือแสดงเจตนาการ
     26.2 คำร้องขอความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ

 27.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2557

 28.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2557

 29.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

 30.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทย์ตามหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันผลิตสัตวแพทย์ใน ต่างประเทศ พ.ศ. 2557

 31.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา และการรักษาสมาชิกภาพ พ.ศ. 2562

 32.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2562

 33.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของ สัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

 34.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือและการออกใบแทนหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง พ.ศ. 2564

  

   

ประกาศสัตวแพทยสภา


1.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 7/2546 ว่าด้วยการกำหนดขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ตามมาตรา 29 (1) 

 

2.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 9/2547 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

3.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 2/2550 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2)

 

4.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 17/2547 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

 

 
5.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 12/2551 เรื่อง การใช้คำ ข้อความ และพฤติกรรมในการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

6.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 19/2551 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการระงับความรู้สึกและการวางยาสลบสัตว์

      -เอกสารแนบท้ายประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 19/2551 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการระงับความรู้สึกและการวางยาสลบสัตว์

      -แนวทางเวชปฏิบัติในการระงับความรู้สึกและการวางยาสลบสุนัขและแมวของสัตวแพทยสภา แนบท้ายประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 19/2551

 

7.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 7/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

8.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 10/2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

9.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 8/2553 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553   


10.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 2/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานในการทำหมันและผ่าตัดนำลูกออกทางหน้าท้องในสัตว์


        -แนวทางเวชปฏิบัติในการทำหมันและผ่านตัดนำลูกออกทางหน้าท้องในสัตว์ของสัตวแพทยสภา แนบท้ายประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 2/2554


11.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 30/2557 เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาลสัตว์


12.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 36/2557 เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. 2557

 

13.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 14/2558 เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

 

14.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 23/2562 เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ    

 

15.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 60/2563 เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

16.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 5/2564 เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2564

 

17.

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 19/2564 การปฏิบัติด้านการเงินของสัตวแพทยสภา

 

 

   

ระเบียบสัตวแพทยสภา

1.

ระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

 

2.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2556

 

 

 

3.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเจ้าหน้าที่สัตวแพทยสภา พ.ศ. 2558

 

4.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเงินกองทุนขยายพื้นที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2563

 

 
 


 

 
 

 

 


 

 

 

อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

                                                                                                            แก้ไขข้อมูลล่าสุดวันที่ 2021-11-03