สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา

 

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
         

 โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  

  

 

  

 

 

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
  
     
 
 

 
 
 
 
 
หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
ฝ่ายกฎหมาย
 
 

 

 

 
 

 นางสาวอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร

 

 

 ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  

 

 ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร   
 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

 

 

 

 

 นางสุวรรณา  หิรัญเจริญวงศ์

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
 
 

นายชยพัทธ์  ชะดี 

 

นางสาวนนทกานต์  ฉันทศิลป 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2

 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 

 

   
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 

 

 

 

 นางพิมพ์พิศา  นาคประดิษฐ์

 

นางสาวโศรยา  หอมเขียว

 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2

 

   
ฝ่ายสารสนเทศและเทคนิค
 
 
 

 

 

 นางสาวจินตนา  ภู่สกุล

  นายกมล วงษ์ถนอม 

 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2

 
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป

 

 

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2021-05-11

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.