สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๔-๒๕๖๗

       

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

    โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

 

 

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

นายสัตวแพทย์กิตติ   ทรัพย์ชูกุล

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล   ธนศักดิ์

นายสัตวแพทย์สุเมธ   ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่หนึ่ง

อุปนายกคนที่สอง

เลขาธิการ
     

นายสัตวแพทย์ชยธร   เครือบุตรดา

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สมัคร   สุจริต

นายสัตวแพทย์ชลธิศ   ศรีสุดาวรรณ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     
 
 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล   เล็กเจริญสุข

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิกร   ทองทิพย์

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ   คำพา

     

นายสัตวแพทย์คณิน   รุจิเสรีกุล

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม

นายสัตวแพทย์ตุลธร   โกศัลวัฒน์

     
 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ   ตุลยกุล

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์   สุประเสริฐ

สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา   วงศ์สุทธาวาส

     
 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม

สัตวแพทย์หญิงวรินดา   สมฤทธิ์

สัตวแพทย์หญิงปราณี   รอดเทียน

     

 

นายสัตวแพทย์ ดร.ภัทรกฤษณ์   จงไพบูลย์พัฒนะ

รศ.สัตวแพทย์หญิงอมรรัตน์   ศาสตรวาหา

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล   แก้วเกษ  
     
 

 

นายสัตวแพทย์พีระ มานิตยกุล

 

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา สุรทัตต์ 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม

รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี  ศักดิ์คำดวง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

     

ผศ.นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์  อินทรกำแหง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

 

 

  
  

นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์  ทิพธนวัฒนะ

นางสาวจุฬาภรณ์   ม่วงดิษฐ์

รศ.นายสัตวแพทย์ปานเทพ   รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

สัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
 
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 
   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
   
  
 
 

ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร 

ผศ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ 

 

 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ผศ.นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์   โอสถานนท์

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ   กระจ่างวงษ์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายกสมาคมสัตวแพทย์

  นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 

  ในพระบรมราชูปถัมถ์

     

พันเอกหญิง สัตวแพทย์หญิงสุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม

นายสัตวแพทย์สุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
   

 นายสัตวแพทย์ศิวะ ไม้สนธิ์

นายสัตวแพทย์สักกายธาร์ม  เต็มวุฒิโรจน์

สัตวแพทย์หญิง ดร.ปรียานันท์   ศรีวรรณยศ

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

 ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกรมประมง

 

 

 

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2021-11-22

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.