สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี 2564

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ |  ระเบียบสัตวแพทยสภา |  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |  คำสั่ง  | ประกาศ | เล่มกฎหมาย

                                                                 

      

 

ประกาศปี 2564

  

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 1/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
                                                                                                                                      

 
2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

                                                                                                                  

 
3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 4/2564 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1              

                                                                                                

 
4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 5/2564 เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. 2564

                                                                              

 

 

5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2564 การมอบทุนการศึกษา MERCK 2020

 

 
6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 9/2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

 

 
7. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 10/2564 หลักสูตรฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)

 

  

8. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 11/2564 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์

 

  

8. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 12/2564 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

 

 
9. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 13/2564 หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์

 

  

10. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 14/2564 หลักสูตรพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มทั่วไป (สุกร)

  

 

 

11.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 15/2564 หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)

 

 
12.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 16/2564 หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์

 

 
13. 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 17/2564 หลักสูตรการกักกันสัตว์และซากสัตว์

  

 
 

14.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 18/2564 หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

 

 
15.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 19/2564 การปฏิบัติด้านการเงินของสัตวแพทยสภา

 

 
18.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 22/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 
19.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 24/2564 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อโควิด – 19 สำหรับสถานพยาบาลสัตว์

 

 
20.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 25/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 
20.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 26/2564 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อโควิด – 19 สำหรับสถานพยาบาลสัตว์

 

 
20.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 27/2564 แนวทางปฏิบัติในการฝากหรือรักษาสัตว์เลี้ยงกรณี

 

 
21.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 29/2564 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 

 
22.

 ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 30/2564 สอบราคาจ้างซ่อมผนังรั่วซึม ผนังอาคาร และงานซ่อมรั่วซึมกระจก
-ดาวน์โหลด TOR ขอบเขตของงาน ซ่อมอาคาร.pdf
 

 

 

23.

 ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 31/2564 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 -ดาวน์โหลด TOR ขอบเขตของงานโซล่าเซลล์

 

 

 

24.

ประกาศสัตวแพทยภาที่ 32/2564 หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบระบบการจัดการของเสียจากสัตว์
 

 

 

32.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 33/2564 ผลการตรวจประเมินสถาบัน สาขาอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 64
 

 

 

33.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 34/2564 เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564

 

 

34.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 35/2564 คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี 2564-2567(เพิ่มเติม)

 

 

35.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 37/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 

36.

ประกาศสัตวแพทยสถาที่ 38/2564 ประกาศหลักเกณฑ์การฝึกอบรมผสมเทียมสุกร

 

 

37.

ประกาศสัตวแพทยภาที่ 39/2564 ผลการสอบราคาจ้าง (TOR)

 

 

38.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 40/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

 

 

39.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 41/2564 ผลการสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(TOR)

 

 

40.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 42/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
 

 

 

41.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 44/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา)
 

 

 

42.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 46/2564 คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี 2564-2567 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 

 

 

43.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564 เรื่องกิจกรรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพฯ
 

 

 

44.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 48/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา)

 

 

45.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 49/2564 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เกษตร
 

 

 

46.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 51/2564 แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริบาลการสัตวแพทย์ทางไกล Telemedicine
 

 

 

47.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 52/2564 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 (เปลี่ยนแปลงวันหยุด)
 

 

 

48.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 53/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา)

 

 

49.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 55/2564 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (ขยายเวลา).pdf

 

 

50.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 56/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา).pdf

 

 

51.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 59/2564 รับสมัครคณะกก.ศูนย์ประเมินฯ.pdf

-
ใบสมัครคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ64.doc

 

 

 

52.

ประกาศสพ.สภ.ที่ 65/2564 วันหยุดตามประเพณี 2565.pdf

 

 

 

53. 

ประกาศสพ.สภ.67/2564 หลักสูตรการใช้พืชกัญชาทางการสัตวแพทย์.pdf

 

 

 

 

 

2022-01-26