สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากร

  

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1. นายกสัตวแพทยสภา         

ประธานอนุกรรมการ
2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อนุกรรมการ
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อนุกรรมการ
4. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

อนุกรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุกรรมการ
6. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อนุกรรมการ
7. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อนุกรรมการ
8. เลขาธิการสัตวแพทยสภา

อนุกรรมการ
9. สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา   รุจทิฆัมพร 

อนุกรรมการ
10. นายสัตวแพทย์ประเทือง   สุดสาคร  

อนุกรรมการ
11. ร้อยตำรวจเอกสัตวแพทย์หญิงอารยา   นวลศรี 

อนุกรรมการ
12. นายสัตวแพทย์อภิวัจน์  พิเศษไพศาล

อนุกรรมการ
13. นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์  วิทิตไพบูลย์

อนุกรรมการ
14 รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข
 
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุง 03-10-62