สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แผนที่สนามสอบประเมินฯ

    

 

1. สนามสอบที่ 01 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

2. สนามสอบที่ 02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

3. สนามสอบที่ 03 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

4. สนามสอบที่ 04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

5. สนามสอบที่ 05 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

6. สนามสอบที่ 06  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

7. สนามสอบที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 update 140263