สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับปรับปรุง)

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                          สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                          Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                          D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                                                  (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                               นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๖/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ขอนแก่น ปรับปรุง