สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ        สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                         สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                         Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                         D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓

 

                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

 

                                                         (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                        นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 35-2559 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เทคโนโลยีมหานคร