สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ๕ ปี  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๕

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                   (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

                                                                                  นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๔/๒๕๕๙ การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เวสเทิร์น