สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กรณีการต่ออายุ

กรณีการต่ออายุ

                สมาชิกสัตวแพทยสภาหากประสงค์ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อเลขาธิการอย่างน้อยภายใน ๖๐ วันก่อนหมดอายุที่สำนักงานสัตวแพทยสภาหรือส่งทางไปรษณีย์  ตามหมวด ๑ ข้อ ๔ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖   
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ.๒๕๔๕

หากสมาชิกไม่ยื่นความประสงค์ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด   

            สัตวแพทยสภาจะดำเนินการตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๗ การต่ออายุสมาชิกสัตวแพทยสภา ข้อ ๒๒ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลง และไม่ประสงค์ต่ออายุสมาชิก ให้เลขาธิการสัตวแพทยสภาถอนชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิก และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  
*ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖

หากพ้นกำหนดวันสิ้นสมาชิกภาพตามใบอนุญาตฯแล้ว 

            ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (๕) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาซึ่งใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุเพราะไม่ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุภายในระยะเวลาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทยสภากำหนด มีความประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เพื่อสะสมหน่วยกิตจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต โดยใช้หลักฐานการสะสมหน่วยกิตดังกล่าว  ประกอบการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ทั้งนี้หากไม่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ครบตามที่กำหนด ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตสามารถสะสมหน่วยกิตเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเดิมที่เคยสะสมไว้จนครบ ๑๐๐ หน่วยกิต หรือกรณีที่ไม่เคยสะสมหน่วยกิตมาก่อนให้เริ่มสะสมใหม่จนมีหน่วยกิตครบตามกำหนดแล้วจึงสามารถขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตได้ 
*ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗