สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ศ.ป.สพ.

 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for

Veterinary Competency Assessment" มีชื่อย่อว่า ศ.ป.สพ. "CVCA" มีหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๐/๒๕๕๒    
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่เข้ารับ

การศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภาและมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียน

และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์


 

ติดต่อเรา :

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

สำนักงานสัตวแพทยสภา
 
68/8  หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000โทร.      0-2017-0700-8  ต่อ 223, 224

แฟ๊กซ์    0-2017-0709 

อีเมล์       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.