สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กิจกรรม

กำหนดการตรวจสถาบันครั้งที่ 1/2556

        -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม  2556

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน  2556

         - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน  2556

         - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม  2556