สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ วาระ 2564-2567

 

|  คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ (วาระ2564-2567) 

 

   

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรา   พานิชเกรียงไกร

ที่ปรึกษา

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์   อรุณวิภาส

ที่ปรึกษา

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม

ที่ปรึกษา

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข

ผู้อำนวยการ

 

 

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล  ธนศักดิ์
รองผู้อำนวยการ

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ  คำพา
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิกร  ทองทิพย์
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ ดร.ภัทรกฤษณ์  จงไพบูลย์พัฒนะ
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์กิตติ  ทรัพย์ชูกุล
กรรมการ

 

 

สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา  วงศ์สุทธาวาส
กรรมการ

 

 

รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี  ศักดิ์คำดวง
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทนงศักดิ์  มะมม
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย
 กรรมการ

 

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ภาณุเมศวร์ อัครอธิวัฒน์
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์วีระพงษ์  พงษ์นารายณ์
กรรมการ

 

 

 

                                                                                                                                                              ข้อมูลปรับปรุงวันที่  2021-06-10