สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

    

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

 โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

  

 

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิง วิมลพร  ธิติศักดิ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

นายสัตวแพทย์ การุณ ชัยวงศ์โรจน์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     
รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข
ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์

ศ.(กิตติคุณ)นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา  สุจริต

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

     
 

นายสัตวแพทย์ ธนิตย์  เอนกวิทย์

 ผศ.นายสัตวแพทย์ นฤพนธ์  คำพา

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

นายสัตวแพทย์ อภัย  สิทธิสังข์

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ผศ.นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

รศ.นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี

สัตวแพทย์หญิง เบ็ญจวรรณ  สิชฌนาสัย

นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

     

สัตวแพทย์หญิง นัยนา  อภิชาติพันธุ์

พันเอก ธนาเดช  ตรีพัฒนา

นายสัตวแพทย์ ยุทธนา  ชัยศักดานุกุล

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

 ผู้แทนกรมปศุสัตว์

 

   
 
   


ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วลาสินี   มูลอามาตย์

น.สพ.สมชวน  รัตนมังคลานนท์

 

นายกสมาคมสัตวแพทย์

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์