สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ระเบียบสัตวแพทยสภา

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ |  ระเบียบสัตวแพทยสภา |  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |  คำสั่ง  | ประกาศ | เล่มกฎหมาย


 

ระเบียบสัตวแพทยสภา

  

 

1.

ระเบียบว่าด้วยเงินทุนเพื่อการจัดตั้งที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา 2548

 

2. 

ระเบียบว่าด้วยเงินทุนเพื่อการจัดตั้งที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา 2549

 

3..

ระเบียบว่าด้วยเงินทุนเพื่อการจัดตั้งที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา 2551 (ฉบับที่ 3)

 4.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2556

 

5.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเจ้าหน้าที่สัตวแพทยสภา พ.ศ. 2558

 

6.

ระเบียบสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเงินกองทุนขยายพื้นที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2563

 

7. 

ระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

 

 
     

 

 

 

2021-11-05