สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

อำนาจหน้าที่

 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

(๑)  ศึกษา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์และวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

(๒)  กำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์เสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภาพิจารณา

 

(๓)  ให้ความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในระดับนานาชาติ  เพื่อเสนอสัตวแพทยสภาพิจารณา และประกาศใช้

                                

(๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรือเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร บัณฑิต  และให้การรับรอง  หรือไม่รับรอง  หรือเพิกถอนการรับรองสถาบันหรือการรับรองปริญญา ตามที่คณะทำงานเสนอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

 

(๕)  ให้คำแนะนำสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

(๖)  แต่งตั้งคณะทำงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้

 

(๗)  การประชุมคณะอนุกรรมการ  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมครั้งใดถ้าประธานคณะอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด  ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย