สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

"ประเมินความรู้ มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์"
 

พันธกิจ

            จัดทำระบบ วิธีิการทดสอบและพัฒนาวัดมาตรฐาน สำหรับการประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

            1. จัดทำคลังข้อสอบ คลังอุปกรณ์

            2. ดำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ให้กับสัตวแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการขอรับใบ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

            3. ควบคุมคุณภาพของการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

            4. จัดให้มีการสนับสนุน/ส่งเสริม ประสานทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการทดสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

            5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทดสอบ

 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1. ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตสัตวแพทย์จากทุกสถาบัน ซึ่งประสงค์จะประกอบ วิชาชีพ

การสัตวแพทย์

            2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบในการประเมินคุณภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศ

            3. จัดระบบการบริหารการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

            4. สนับสนุน ส่งเสริม ประสานทรัพยากร เพื่อการพัฒนาการทดสอบให้เป็นมาตรฐานสากล

            5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการทดสอบ มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนา วิชาชีพ

ให้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ