สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศ 14/2565 เรื่องผลการคัดเลือกนิติกร.pdf

  ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๕

  เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งนิติกร 

.............................................................................. 

                  ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ได้เปิดรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัตวแพทยสภาได้ดำเนินการทดสอบ  และสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันจันทร์ที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

๑. ว่าที่ร้อยโทศกล  รื่นเริงกลิ่น             ได้รับการคัดเลือก

๒. นางสาวรวิวรรณ  อักษร                  สำรองลำดับที่ ๑

๓. นางสาวนรีกานต์   ทองสั้น               สำรองลำดับที่ ๒

๔. นายณัฐดนัย  เฟื่องภักดี                 สำรองลำดับที่ ๓

๕. นางสาวปรีดาวรรณ  สุขจิตร             สำรองลำดับที่ ๔

 

                     ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่  ๖๘/๘  หมู่ ๑ ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และเริ่มทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๔ เดือน  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ (ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน ๔ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท) เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งนิติกร จะได้รับเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครรวมถึงผลการทดลองการปฏิบัติงาน ๔ เดือน

 

 

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                                        

                                                                                        (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข)

                                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา

 

 

หมายเหตุ : สัตวแพทยสภาจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลา ๒ ปี หากมีตำแหน่งใดลาออกจะทำการเรียก
สำรองลำดับที่ ๑-๔  ตามลำดับ


 

2022-03-11