สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่องการใช้คำฯ.pdf

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง   ยกเลิกประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๑

เรื่องการใช้คำ ข้อความ และพฤติกรรมในการโฆษณา

 -----------------------

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ฐ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นว่า ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เนื่องจาก คำโฆษณาที่มีอยู่ในประกาศสัตวแพทยสภาดังกล่าว เรื่องการใช้คำ ข้อความ และพฤติกรรมในการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ มีความแตกต่างจากข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้เกิดความสับสนกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ว่า หากมีการใช้คำ ข้อความ และพฤติกรรมใดบ้าง จึงจะเป็นความผิดอันเกี่ยวกับจรรณยาบรรณวิชาชีพการสัตวแพทย์และเพื่อป้องกันการสับสน

                   สัตวแพทยสภา จึงยกเลิกประกาศ ที่ ๑๒/๒๕๕๑ ดังกล่าว

 

 

                                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕

 

  

                                                                                               (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)

                                                                                                           นายกสัตวแพทยสภา

 

2022-03-10