สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.12/2565 เพิ่มเติมรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งนิติกร (รายชื่อตกหล่น).pdf

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง    รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร เพิ่มเติม (กรณีตกหล่น)

..............................................................................

                  ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๕  ลงวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕   เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร  นั้น   สัตวแพทยสภาได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร ยื่นใบสมัคร  พร้อมประวัติการทำงานและเอกสารแนะนำตนเองผ่าน E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๕  ลงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  เพื่อเข้ารับการคัดเลือก  และการสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร นั้น

 

                 สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร เพิ่มเติม (กรณีตกหล่น) จำนวน ๑ ท่าน คือ นายพันธพงษ์  บัวผาย  ให้เป็นผู้สมัครฯเข้ารับการคัดเลือกลำดับที่ ๑๗ 

 

                 ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการทดสอบ และทำข้อสอบ (เฉพาะตำแหน่งงานนิติกร) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom application โดยสัตวแพทยสภาจะจัดส่ง Link Zoom เข้าที่ E-mail ของผู้สมัครฯทุกท่าน และให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom application  

 

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่  ๔   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕

 

      

                                                                                                     (นายสัตวแพทย์สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล)

                                                                                                           เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

--------------------------------

2022-03-04