สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.11/2565 รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ประสานงาน 16 คน-edit040365.pdf

 

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร

..............................................................................

               ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๕  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งนิติกร  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันอังคารที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๕  โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vetcouncil.or.th  และยื่นใบสมัคร  พร้อมประวัติการทำงานและเอกสารแนะนำตนเองได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นั้น    

 

              สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร  มีคุณสมบัติตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๕  ลงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  เพื่อเข้ารับการคัดเลือก  และการสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร  ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

 
 

๑. นางสาวภัทรภา  อินธิพันธุ์

 

๒. นายสุทธิพงษ์  เครือวรรณ

 

๓. นางสาวรวิวรรณ  อักษร

 

๔. นายภัทรวัจน์  ทองขาว

 

๕. นางสาวศิริกมล  วงศ์เล็ก

 

๖. นางสาวอภิชญา  จันทบาล

 

๗. นางดวงใจ ด้วงปาน

 

๘. ว่าที่ร้อยโทศกล  รื่นเริงกลิ่น

 

๙. นางสาวกนกวรรณ  แก้วฉิมพลี

 

๑๐. นางสาวนรีกานต์  ทองสั้น

 

๑๑. นายณัฐดนัย  เฟื่องภักดี

 

๑๒. นางสาวขวัญชนก  ศรียะวงษ์

 

๑๓. นางสาวสโรชา  อุ่นแพทย์

 

๑๔. นายรัชชานนท์  สุขประเสริฐ

 

๑๕. นางสาวทิพย์สุดา  สุทธสิงห์

 

๑๖. นางสาวปรีดาวรรณ  สุขจิตร

 

 

            ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการทดสอบ และทำข้อสอบ (เฉพาะตำแหน่งงานนิติกร) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom application โดยสัตวแพทยสภาจะจัดส่ง Link Zoom เข้าที่ E-mail ของผู้สมัครฯทุกท่าน  และให้ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom application  

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๓   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕

 

      

                                                                                    (นายสัตวแพทย์สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล)

                                                                                            เลขาธิการสัตวแพทยสภา  

 

 

 

 

 

2022-03-03