สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ดาวน์โหลดประกาศ 9/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่าน อว.สพ.สัตวแพทย์สาธารณสุข ปี 2564.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๙ / ๒๕๖๕

        เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
   สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                              ----------------------------------                                                                                                         

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มีมติอนุมัติและให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

นายสัตวแพทย์การุณ  ชนะชัย

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์ณฐพล  ภูมิพันธุ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์มนกานต์  อินทรกำแหง

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์สิรวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์ศิษฏ์  เปรมัษเฐียร

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์ทศพล  เดชยง

สัตวแพทย์สาธารณสุข

สัตวแพทย์หญิงวิไลภรณ์  วงศ์พฤกษาสูง

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์เขมพรรษ  บุญโญ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสัตวแพทย์อัญญรัตน์  ทิพย์ธารา

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๐

นายสัตวแพทย์ไพศิลป์  เล็กเจริญ

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๑

สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ  บัวมีธูป

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๒

สัตวแพทย์หญิงวันดี  คงแก้ว

สัตวแพทย์สาธารณสุข

         

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                                                                 (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

 

2022-02-25