สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ดาวน์โหลดประกาศ 8/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่าน อว.สพ.ศัลยศาสตร์ ปี 2564.pdf

                     

   

ระกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๘ / ๒๕๖๕

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

   สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                       ----------------------------------------                                                                                       

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติและให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

สัตวแพทย์หญิงปนัดดา  อมรรุ่งโรจน์

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี  ภูมิวุฒิสาร

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์ธีรพล  ชินกังสดาร

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์  ชูเฉลิมพร

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงอารีย์  ไหลกุล

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์จิระเดช  ไตรรัตน์ถนอม

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ คำทวี

ศัลยศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงไอริณ  ขวัญอโนชา

ศัลยศาสตร์

๑๐

สัตวแพทย์หญิงนิธิดา  บุญวิทยา

ศัลยศาสตร์

         

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                                                         (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                         นายกสัตวแพทยสภา

 

2022-02-25