สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ดาวน์โหลดประกาศ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่าน อว.สพ.อายุรศาสตร์ ปี 2564.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๗ / ๒๕๖๕

        เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
   สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                          ------------------------------------                                                                                                                    

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มีมติอนุมัติและให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

นายสัตวแพทย์ธนกฤต  หรูปัญญาเลิศ

อายุรศาสตร์

นายสัตวแพทย์ศุภชาติ  ปานเนียม

อายุรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงคคนางค์  ปิยะรังษี

อายุรศาสตร์

นายสัตวแพทย์ภัทรกฤช  ธีวสุตระกูล

อายุรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงชัญภร  กวางรัตน์

อายุรศาสตร์

นายสัตวแพทย์เชาวพันธ์  ยินหาญมิ่งมงคล

อายุรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงศศิธร  ไตรรัตน์ถนอม

อายุรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงคาริน  วิชชุกิจ

อายุรศาสตร์

นายสัตวแพทย์นิติพงศ์  หอมวงษ์

อายุรศาสตร์

๑๐

สัตวแพทย์หญิงจีรวัฒน์  สุนทรสิต

อายุรศาสตร์

๑๑

สัตวแพทย์หญิงศิวพร  เพ่งพิศ

อายุรศาสตร์

๑๒

นายสัตวแพทย์ทศพล  ธำรงสุวรรณกิจ

อายุรศาสตร์

๑๓

นายสัตวแพทย์ชัยยศ  ธารรัตนะ

อายุรศาสตร์

         

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                                                      (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา

 

 

2022-02-25