สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 1/2565 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2564

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2565 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2564.pdf

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑/๒๕๖๕

เรื่อง   สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

--------------------------------------------

                    มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ประกาศสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จัดสอบวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.

สนามสอบที่ ๐๑   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓๐ ที่นั่ง

๒.

สนามสอบที่ ๐๓   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๐๐ ที่นั่ง

๓.

สนามสอบที่ ๐๔   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖๐ ที่นั่ง

๔.

สนามสอบที่ ๐๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๑๓๕ ที่นั่ง

๕.

สนามสอบที่ ๑๐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๘๐ ที่นั่ง

                                                     

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๔  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข)

                                                                   ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

2022-02-08