สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก ประจำปี 2565

     

                                  คลิกลงทะเบียน  
ดาวน์โหลดระเบียบการลงทะเบียนอบรมตรวจเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก 2565.pdf
ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่เคาน์เตอร์กสิกรไทย(Pay-in-Kbank).pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด.pdf

   

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ 2 / 2565

เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก ประจำปี 2565

-----------------------------

            ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 30 ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง และบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ และสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 พิจารณาอนุมัติให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสถาบันสมทบฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

         ในการนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จึงดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก  ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่สัตวแพทยสภามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยปรับเปลี่ยนการอบรมภาคบรรยายและการสอบวัดผลเป็นรูปแบบออนไลน์ ส่วนการอบรมภาคปฏิบัติให้มีการตรวจชุดตรวจโรค และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในระหว่างการอบรมภาคปฏิบัติอย่างเข้มงวด

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  เนื้อหาทางวิชาการให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับใบผ่านการฝึกอบรมฯ  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

       ก.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจบการศึกษาข้อ 1 หรือข้อ 2 ดังต่อไปนี้

  1. จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชา

              1.1 สัตวบาล

              1.2 สัตวศาสตร์

              1.3 สัตวรักษ์

              1.4 เทคนิคการสัตวแพทย์

              1.5 วิทยาศาสตร์การแพทย์

              1.6 วิทยาศาสตร์การอาหาร

              1.7 สาธารณสุข

              1.8 การพยาบาลสัตว์

              1.9 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

       2. จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา

             2.1 สัตวบาล

             2.2 สัตวศาสตร์

             2.3 สัตวรักษ์

             2.4 ศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์

       ในกรณีข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้างานระดับกอง สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

       ข. ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติเรื่องตาบอดสี และความบกพร่องทางระบบประสาทสัมผัส  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามฯ พ.ศ. 2545

       ค. ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ตามสถานที่การฝึกอบรมนั้น ๆ

 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก 

จำนวนชั่วโมง    รวมตลอดหลักสูตร

                   ภาคทฤษฎี 26 ชั่วโมง

                   ภาคปฏิบัติ 11 ชั่วโมง

1. วิชาทั่วไป

1.1 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยย่อ เน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น

1.2 โรคติดต่อสัตว์สู่คน                                                                          

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์

5 ชั่วโมง

รายละเอียด: หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

                   1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

                   2) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

                   3) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

                   4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

                   5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

1.4 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์                    

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

1.5 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร                   

1 ชั่วโมง

รายละเอียด:  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์

1.6 การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ   

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.7 วิธีทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์         

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: การทำความสะอาด และการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์

2. วิชาเฉพาะ  

2.1  กายวิภาคสัตว์ปีก

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ปีกได้แก่ ไก่ เป็ด ห่านนกกระทา

2.2 โรคระบาดของสัตว์ปีกที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค      

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: โรคระบาดสัตว์ปีกที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรคพยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล

2.3 พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการ   สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์  รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

2.4 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์          

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2.5 การตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า

1 ชั่วโมง

รายละเอียด:   การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล

2.6 การตรวจซากสัตว์ปีกภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า การพิจารณาตัดสินซากและการทำลายซากคัดทิ้ง

2.7 สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซากที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน

3. ภาคปฏิบัติ  

3.1.การฝึกภาคปฏิบัติ

8 ชั่วโมง

รายละเอียด: การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ การฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย

3.2. สัมมนากลุ่ม

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

 

วัน  เวลา  และสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ

           - ระหว่างวันจันทร์ที่  21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันจันทร์ที่ 28 ถึงวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

           - การเรียนภาคทฤษฎีผ่านสื่อออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom Webinar 

           - การเรียนภาคปฏิบัติ

  1. ห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

      2.โรงฆ่าสัตว์เอกชน ในพื้นที่ปริมณฑล

         - การสอบวัดผลการฝึกอบรม  ทำผ่านระบบออนไลน์ 

 

กำหนดการฝึกอบรม

ก.ภาคทฤษฎี 26 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

8.30 – 10.30 น.

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

และโรคติดต่อสัตว์สู่คน 

 

อ.สพ.ญ.ดร. ทองกร มีแย้ม

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30 – 10.45 น.

พักคั่นเวลา

 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

10.45 – 12.45 น.

 

การปนเปื้อนทางเคมีและยาสัตว์ตกค้าง

สพ.ญ.จุฬาภรณ์ ศรีหนา

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.45 – 13.45 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.45 – 15.15 น.

การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

9.00 – 11.00 น.

ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

สพ.ญ.ปริญญา เชียรวิชัย

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

11.00 – 11.15 น.

พักคั่นเวลา

 

11.15 – 12.15 น.

 

บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร

สพ.ญ.สุธิดา ไพศาลสมสุข

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.15 – 13.15 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.15 – 15.15 น.

-อันตรายทางกายภาพ

-พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก

สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี  

 

15.15 – 15.30 น.

พักคั่นเวลา

 

15.30 – 17.30 น.

สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า

 

อ.น.สพ.ดร.สิรวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 – 09.30 น.

กายวิภาคสัตว์ปีก

ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30 – 09.45 น.

พักคั่นเวลา

 

09.45 – 12.15 น.

โรคระบาดของสัตว์ปีกที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค

ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15 – 13.15 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.15 – 14.15 น.

 

การตรวจสุขภาพสัตว์ปีกก่อนฆ่า

น.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

14.15 – 15.15 น.

การตรวจซากสัตว์ปีกภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก (ช่วงที่ 1)

อ.น.สพ.ดร.สิรวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.15 – 15.30 น.

พักคั่นเวลา

 

15.30 – 16.30 น.

การตรวจซากสัตว์ปีกภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก (ช่วงที่ 2)

อ.น.สพ.ดร.สิรวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 – 10.30น.

มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีกและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์

สพ.ญ.ปริญญา เชียรวิชัย

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

10.30 – 10.45น.

พักคั่นเวลา

 

10.45 – 12.15น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์

หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545   (30 นาที)

2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (30 นาที)

3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (30 นาที)

 

 

 

1. นางสาวอมรพันธ์ รัตนศรีสมพร

นิติกรสัตวแพทยสภา

2. วิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

3.  น.สพ.วีรชัย สุดดี
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์   

กรมปศุสัตว์

12.15 – 13.15น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.15 – 15.15น.

4) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  (2 ชั่วโมง)

4. น.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

15.15 – 15.30น.

พักคั่นเวลา

 

15.30 – 17.00น.

4) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (1 ชั่วโมง)

5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

(30 นาที)

4. น.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

5. นางธิดา ทวีฤทธิ์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

         2. โรงฆ่าสัตว์ปีกเอกชน (จะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป)

** ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรทุกคนต้องทำการตรวจทดสอบโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

วัน/เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

28 – 29 มีนาคม 2565

(แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยและสลับกันไป)

เวลา 09.00 – 16.00น.

การฝึกภาคปฏิบัติ

เวลา 07.30 น. นัดหมายที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เพื่อตรวจทดสอบโรคโควิด-19

เวลา 08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

 

A. เยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์เอกชน (2 ชั่วโมง 30นาที)

  ศึกษาดูงานเรื่อง

       - กระบวนการผลิต

       - สวัสดิภาพสัตว์

       - การตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากหลังฆ่า

       - มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

 

B. ฝึกปฏิบัติการตรวจเนื้อสัตว์ปีกในห้องปฏิบัติการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

จ.นครปฐม (2 ชั่วโมง 30นาที)  

 

C. การเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน : Problem base learning (PBL) (7 ชั่วโมง)

 

 

 

น.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คณะทำงานฯ และวิทยากรภาคปฏิบัติการ

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 – 12.00น.

การสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

              ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

                 - ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดำเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมภาคปฏิบัติ ค่าเดินทางไป-กลับสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติและโรงฆ่าสัตว์ ชุดตรวจโรคโควิด-19 )

                - ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 500 บาท

                - ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทะเบียนให้ผู้ที่ผ่านการอบรม 500 บาท

                - ค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร  3,000 บาท

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

        (ไม่สามารถทำการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารได้)

         1. สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

        1.1 แอปพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือ เลือกเมนู จ่ายบิล ค้นหาชื่อผู้รับเงินชื่อ “สัตวแพทยสภา” หรือ ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

               ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

               ธนาคารกสิกรไทย 35096

       1.2 บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet banking) เลือกเมนูชำระสินค้าและค้าบริการ ค้นหาชื่อผู้รับเงินชื่อ “สัตวแพทยสภา” หรือ ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

              ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

              ธนาคารกสิกรไทย  35096

       1.3 ตู้เอทีเอ็ม (ATM) เลือกเมนู จ่ายบิล ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

              ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

              ธนาคารกสิกรไทย  35096

       2. สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

      2.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยกรอกใบชำระเงิน (Pay-in) เพื่อยื่นที่เคาน์เตอร์

      2.2 จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยแจ้งพนักงานว่า ต้องการชำระเงินให้แก่ “สัตวแพทยสภา” ไม่จำเป็นต้องกรอกใบชำระเงิน (Pay-in) ไปยื่น แต่ต้องแจ้งเลขที่อ้างอิง (Ref.) ให้ถูกต้อง

     2.3 แอปพลิเคชันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์ (Counter Service Pay)สร้างบัญชีผู้ใช้งานฟรี สามารถชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ได้ทุกธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)

เลือกเมนู ชำระค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการ เลือกสัตวแพทยสภา 

ทุกช่องทางการชำระเงิน กรุณาระบุเลขที่อ้างอิง หรือ Ref.no. ดังนี้

เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) คือ เลขที่บัตรประชาชนติดกันทุกหลัก (ไม่มีขีดคั่น)

เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2) คือ หมายเลข  1076502  เท่านั้น

หลังชำระเงิน ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานการชำระเงินเพื่อกรอกแบบลงทะเบียนออนไลน์

 

ระเบียบการรับสมัคร และการจัดฝึกอบรม

       1. ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารดังนี้

       1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์  (เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา) หากไม่สามารถส่งช่องทางนี้ได้ สามารถส่งข้อมูลและหลักฐานการลงทะเบียนทั้งหมดมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

       1.3  สำเนาวุฒิการศึกษาตามประกาศในคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้อ 1 และ 2

             - กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้สำเนาใบปริญญาบัตร

             - กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปวส. ใช้ใบรับรองการจบการศึกษา

       1.4  กรณีใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด 1 ปี ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

       1.5  หลักฐานการชำระเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

       1.6 ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  (โดยต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม) สามารถใช้รูปถ่ายเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือรูปถ่ายประวัติการได้รับวัคซีนฯ จากแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

       1.7  ใบรับรองแพทย์ โดยต้องมีการรับรองตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ข้อ ข. ประกอบด้วย

             - ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติเรื่องตาบอดสี

             - ไม่เป็นผู้มีความบกพร่องทางระบบประสาทสัมผัส 

             - ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดโรคต้องห้ามฯ พ.ศ. 2545 (ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ)

            โดยวันที่ออกใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่สมัครลงทะเบียน

            2. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหลักฐานทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.  

           3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จะดำเนินการ ดังนี้

                    3.1 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บนหน้าเว็บไซต์สัตวแพทยสภาทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

                    3.2 ส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ผู้เข้ารับการอบรมกรอกในแบบลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 (เอกสารถึงผู้เข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565)

                   3.3 ส่ง Link เข้าอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังอีเมลที่ผู้เข้ารับการอบรมกรอกในแบบลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Zoom ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ล่วงหน้า  

                   3.4 ส่งใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย์

           4. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

                   4.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

                   4.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการตรวจยืนยันโรคโควิด-19 ช่วงเช้าก่อนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติทั้ง 2 วัน ด้วยชุดตรวจโรค (Antigen Test Kit; ATK) ซึ่งหากผลการตรวจเป็นบวก (positive) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องออกจากการอบรม และเข้ารับการรักษาตัว

                  4.3 ผู้เข้ารับการอบรมต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดการอบรมภาคปฏิบัติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างเคร่งครัด

 

เกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม

           1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมทุกวันโดยรับชมการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาบรรยาย

           2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติ ครบทั้ง 2 วัน

           3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดให้มีการฝึกอบรมฯ เป็นอย่างดี วัดได้จากการสอบเพิ่มพูนความรู้ โดยต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

ข้อมูลการติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

          1. เว็บไซต์สัตวแพทยสภา  www.vetcouncil.or.th (หน้าของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์)

          2. LINE Official Account เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือส่งข้อมูล ขอความกรุณาเพิ่มเพื่อน (Add friend) LINE ของสัตวแพทยสภา (ค้นหาเพื่อนด้วยไลน์ไอดี  LINE ID:  @vetcce)                            

ที่อยู่:  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำนักงานสัตวแพทยสภา

           เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000

Facebook: http://facebook.com/vetcce

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-017-0700-8 ต่อ 201, 203, 204 และ 205

วันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

                                                                

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ)

                                                            ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                                  

 

  

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 2022-01-31

 

 
 
ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1 น.สพ. กันต์กวี เกษมใจ
2 นางสาว ขนิษฐา ไวยลาภ
3 นางสาว จิราภรณ์ วิรุฬบุตร
4 นาย เจนภพ ขุนทองเพชร
5 นาย ชนะ โทแก้ว
6 นางสาว ชุติกาญจน์ พุ่มชัย
7 นางสาว ฐิติชญา บุญเเน่น
8 นาย ณัฐภัทร ศรียะพันธ์
9 นางสาว ณัฐากานต์ ช่อมณี
10 นาง ปนัดดา เงาสำรวย
11 นาย ประยุทธ์ ศรีประสงค์
12 นายสัตวแพทย์ ประวิทย์ ฤทธิ์เอี่ยม
13 นาย ปัญญา จาดยางโทน
14 นางสาว พนิตพร จันต๊ะวงศ์
15 นาย พลภัทร ทองสิมา
16 นาย พลากร เป่าไม้
17 นางสาว ภคภัค ทองชื่นจิต
18 นาย ภาคิน เพ็ชรบุรี
19 นาย มนตรี พลเยี่ยม
20 นางสาว ราตรี เเก้วนวล
21 นางสาว วณิชยา แพรดำ
22 นาย วรากรณ์ วียะศรี
23 นางสาว วิลาวัณย์ แพนกุดเรือ
24 นาย ศรชัย ศรีสุขใส
25 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีใส
26 นาย อนันต์ ชูสังกิจ
27 นาย เอลียา แซ่หลี่
     
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565